Exhibition of Namie Amuro

Venues

Ginza Mitsukoshi (Tokyo) 1998.08.04 1998.08.09  
Mitsukoshi (Yokohama) 1998.08.11 1998.08.23  
Mitsukoshi (Niigata) 1998.08.12 1998.08.17  
Takashimaya (Osaka) 1998.08.20 1998.08.25  
Aste Kawanishi (Hyogo) 1998.08.25 1998.08.31  
Mitsukoshi (Nagoya) 1998.08.26 1998.08.31  
Hankyu (Kobe) 1998.09.08 1998.09.15  
Kshiwa Sogou (Chiba) 1998.10.13 1998.10.19  
Funabashi Lalaport (Chiba) 1998.12.18 1998.12.25 Additional date
Hachioji Sogou (Tokyo) 1998.12.28 1999.01.04  
Matsuzakaya (Shizuoka) 1998.12.30 1999.01.06  
Mitsukoshi (Matsuyama) 1999.01.26 1999.01.31  
Yagihasi (Saitama) 1999.02.11 1999.02.15 Additional date
Mitsukoshi (Kurashiki) 1999.03.30 1999.04.04 Cancelled date
Shibuya Parco (Tokyo) 1999.04.22 1999.05.11 Additional date

 

Venue (final date: Shibuya Parco)

 

Catalogue of exhibition (excerpts)

 

Poster and Goodies